• BIST 105.101
  • Altın 147,354
  • Dolar 3,4874
  • Euro 4,1874
  • İstanbul : 31 °C
  • Ankara : 29 °C
  • İzmir : 31 °C

Mut’a Nikah Değil Haram Zina ve Fitne!

Mut’a Nikah Değil Haram Zina ve Fitne!
Türkiye’de gizlice yaygınlaştırıldığı öğrenilen Mut'anın zinadan farksız olduğu belirtilirken, Prof. Sır, "Kim kız kardeşini veya kız çocuğunu birkaç aylığına evlendirir?" diye sordu.

Geçici evlenme olan mut’a nikâhı, İslam’da haram kabul edilmesine karşın son dönemlerde Türkiye’de de gizlice yaygınlaştırılıyor. İlahiyatçı ve akademisyenler, toplum ve aile hayatını tehdit eden mut’anın, nikâh değil, birliktelik olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Dini ilimler ve kültür dergisi Yeni Ümit, ‘Ailenin korunması ve mut’a fitnesi’ konulu bir konferans düzenledi. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansta mut’a nikâhının sosyolojik, psikolojik tehlikeleri konusunda ilahiyatçı ve akademisyenler görüşlerini dile getirdi. Türkiye’de gizlice yaygınlaşmaya başlayan mut’a nikâhının (geçici evlilik) ehl-i sünnet akidesinde kesinlikle yeri olmadığını vurgulayan, ilahiyatçılar, uygulamayı ‘aile hayatına karşı tehdit’ olarak niteledi. “Mut’a nikâh değil, bir birliktelik.” görüşünde birleşen âlimler, “Bunun flörtten, zinadan farkı yoktur.” tespitinde bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Ürdün Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Kudat, İslam’da evliliğin süreklilik vasfına dayanan bir akit olduğunu belirterek, “İslam dini, geçici evlilik olan mut’ayı kıyamete kadar haram kılmıştır. Evliliğin maksadına terstir. Mut’a nikâhına hiçbir zaman nefsi korumaz. Haramlara karşı korumaz. İnsan türünü koruma gibi bir hedefi yoktur.” dedi. Salih bir zürriyetin tesis edildiği ailenin, mut’a gölgesinde yetişmeyeceğine dikkat çeken Prof. Kudat,  “Meşru evlilikte Allah’ın uygun gördüğü bir ortam olur. Ancak mut’ada kadın erkek arasındaki ilişki hırsız ilişki gibidir. Oysa aile hayatında güzel bir ilişki gerekir.” ifadelerini kullandı. Mut’anın zevk için yapıldığını aktaran Kudat, şunları söyledi: “Mut’ada belirli bir süre geçtikten sonra herkes kendi yoluna gidiyor. Mut’a nikâhında ne aile ne nesil söz konusu. Mut’a nikâhı yapan insanın mantığı şu: Bir kadınla belli bir ilişkisi bittikten sonra başka bir ilişki nasıl kurarım. Böyle müfsid, fesat bir insan tipidir bu. Meşru nikâh insan türünü muhafaza eder. Hayırlı bir nesil ortaya koyar. Mut’ada insan türünü koruma gibi bir hedef yoktur.” Zaman'ın haberine göre, sempozyuma Türkiye’nin dört bir yanından kanaat önderleri katıldı: Adnan Fatihoğlu (Hatay alevi kanaat önderi), Mele Şuayb Arslan (Diyarbakır), Mehmet Aksoy (Mardin-Kızıltepe), Mele Mehdi Çakırcı (Bingöl), Mehmet Salih Akdeniz (Diyarbakır), Mele Abdurrahman Arslan (Diyarbakır), Mele Gıyasettin Geylani (Bitlis), Murat Denli (Cizre), Mele Abdulgani Mutlu (Bitlis), Mele Vefa Özcan (Siirt).

GEÇİCİ EVLİLİK, KİRALIK ZİNADIR!

Ailenin sonsuza kadar uzayacak bir müessese olduğuna işaret eden Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Hamdi Döndüren de Kur’an-ı Kerim’de nikâhın ebediyen geçerli bir akit olduğunu belirterek, “Geçici 2-3 saat ya da birkaç gün gibi birliktelikler sahih değildir.” diye konuştu. Prof. Döndüren, Efendimiz’in hadiste ‘Ey gençler, içinizde evliliğe gücü yetenler evlensin. Bu gücü bulamayanlar oruç tutsun.’ dediğini hatırlatarak, “Geçici nikâhla devam edin dememiş. Normal nikâh Peygamberimiz’in sünnet-i müekkedesi olarak kabul edilmiştir.” şeklinde konuştu.

Mut’anın kiralık zina olduğunu dile getiren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Köse ise Kur’an’da ve sünnette mut’anın yer almadığına dikkat çekti. Şia kaynaklarının mut’a nikâhını Nisa Sûresi 24. ayetine dayandırarak meşrulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Köse, “Bu ayetin mut’a ile hiçbir ilişkisi yok. Ayet, mehir ahkâmının bir parçası. Kur’an’daki bu ayetle kadının mehir miktarı belirlenmiş.” dedi. Köse, “Kimi insanlar ‘Allah’ın kapılarını açtığı bir rahmeti kimse kapatamaz’ ayetiyle mut’aya kapı aralamaya çalışıyor. Ancak namus konusunda esas olan haramlılıktır.” ifadelerini kullandı.

'İslam’da kadınlar dişiliğiyle değil, kişiliğiyle ön plandadır!’

Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Kaşıkçı da Mut’anın insan haklarına ve insan haysiyetine aykırı olduğunu söyledi. Prof. Kaşıkçı, düşüncelerini  “Kadınlar islamda dişilikleri ile değil, kişilikleriyle ön plandadır. Dolayısıyla böyle bir hükme fetva veren alim olamaz. Olursa da biz ona fasık deriz.” sözleriyle dile getirdi.

‘Cahiliye adeti olan Mut’a, kaldırılmıştır’

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut: Mut’a, nikâh değildir. Nikâh kavramı yerine birliktelik dendiğinde daha doğru olur. Hz. Ayşe’nin rivayetiyle Hz. Peygamber, mut’ayı yasaklamıştır. Mut’a cahiliye dönemine ait bir uygulamadır ve Peygamberimiz, tüm cahiliye âdetlerini kaldırmıştır. Efendimiz, içki gibi mut’ayı da aşama aşama kaldırmıştır. Harici grubunda da mut’a haram kabul edilmiş. Mutezile’ye baktığımızda mut’a haram. Şii geleneğinde Zeydiyye ekolü de mut’ayı kesin olarak yasaklamış. Dürziyye geleneği de mut’ayı kabul etmez.”

‘Mut’a, kadının mağduriyeti üzerine inşa edilmiştir’

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ahmet Faruk Kılıç: Mut’anın kadının suistimali, mağduriyeti üzerine inşa edildiği görülür. Aslında bu birliktelik kadının aile kurmasına bir engeldir. Mut’a bir aile kurmamaktadır. Kadının bedeninden hayvani duygularla insafsızca yararlanmak içindir. Mut’ada kadın, zevce yani eş değil kiralanmış bir kadın olarak görülür. Kadın hiçbir zaman gerçek aile saadetini yakalayamamaktadır. Kısa süreli hayvani bir beraberlik İslami esaslara uymaz. Mut’a, gayri İslami ve gayri insanidir.

‘Kim kız kardeşini veya kızını birkaç aylığına evlendirebilir?’

Psikiyatrist Prof. Dr. Aytekin Sır: Evliliği ayakta tutan esaslar arasında güven, devamlılık, bütünleşmek, çoğalmak, beraberce sorunlarla mücadele edebilmek var. Yıllarca insanlar hem bu dünya hem de ahiret için evlenmiştir. Mut’a gibi geçici bir evlilikte eşler arasında sıkıntılar çözüme ulaşmaz. Çünkü sahiplenilmemiş bir birlikteliktir. Böyle bir evlilikten sahipsiz çocuklar, parçalanmış aileler, toplumsal bağların zayıflanması gibi birçok sorun ortaya çıkar. Kim kız kardeşini veya kız çocuğunu birkaç aylığına evlendirir? Böyle bir beraberlikle kimse çocuğunu evlendirmek istemez.

'Şia Hariç Tüm Mezheplerde Haram'

Ai­le ha­ya­tı­nın İs­la­m’­da­ki ye­ri­nin öne­mi­ne de­ği­nen Ye­ni Ümit Der­gi­si Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Er­gün Ça­pan, İs­lam di­nin­de mut’a ni­ka­hı­nın ha­ram kı­lın­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ça­pan, “Sağ­lam ai­le­ler­den sağ­lam top­lum­lar olu­şur. İs­lam di­ni bu de­ğer­le­ri çok be­nim­se­miş­tir. Şi­a ha­riç bü­tün İs­lam mez­hep­le­ri mut’­a’­nın ha­ram zi­na ve fit­ne ol­du­ğu ko­nu­sun­da hemfi­kir” di­ye ko­nuş­tu.

'Gelecek Nesiller Zayi Oluyor'

Ür­dün Üni­ver­si­te­si İs­lam Hu­ku­ku Pro­fe­sö­rü Mu­ham­med Ku­dat, in­sa­nın ye­tiş­ti­ği ilk hüc­re­nin ai­le ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. “Mu­t’­a ni­ka­hıy­la genç­le­rin ara­sı­na sı­zı­yor­lar. Kız ço­cuk­la­rı za­yi olu­yor. Bu ni­kah­tan do­ğan ço­cuk­lar or­ta­da ka­lı­yor” di­yen Mu­ham­met Ku­dat, şöy­le de­vam et­ti:  “Bu ko­nu­da ai­le­ye bü­yük gö­rev dü­şü­yor. Ço­cuk­la­rı­na sağ­lam bir ter­bi­ye ver­me­le­ri la­zım. Bi­zim­ de bu fit­ne­nin İs­lam ale­min­de ya­yıl­ma­sı­na im­kan ver­me­me­miz ge­re­kir. Hiçbir akıl­lı in­san bu ni­ka­hın ca­iz ol­du­ğu­nu söy­le­mez.”

'Mut'a Fuhuştur'

Es­ki Din İş­le­ri Yük­sek Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­za Ak­tan ise sa­hih ni­kah­tan çok fuh­şa yat­kın olan mu­t’a’nın in­sa­noğ­lu­nun zaa­fı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ak­tan, “Zen­gin­leş­me baş­la­dı­ğın­dan iti­ba­ren in­san şe­ri­atı aş­ma­nın yol­la­rı­nı arar. As­lın­da içi ra­hat de­ğil­dir. Şe­ri­atın sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de yap­tı­ğı ka­na­ati ken­di­ni bi­le tat­min et­mez. Nef­si şey­ta­nın hi­le­si­ne mah­kum olur. Ne­ti­ce­de de ken­di­si­ni he­lak eder” ifadelerini kullandı.

İran’ın bal tuzağı’

Mü­t’­a ni­ka­hı­nın İran ta­ra­fın­dan si­lah ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Doç. Dr. Mah­mut Ak­pı­nar, şöyle konuştu: “Ka­dın­lar su­is­ti­mal edi­le­rek is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lı­yor. Dün­ya­da ka­dın­la­rı is­tih­ba­rat en­düs­tri­ma­nı ola­rak kul­la­nan is­tih­ba­rat bi­rim­le­rin­den bi­ri de İra­n’­dır. Cin­sel­li­ği bi­ri­le­ri­ni an­ga­je, kon­trol et­me ama­cıy­la kul­la­nı­yor­lar. Bu­na bal tu­za­ğı de­nir. Ka­rar mer­cin­de­ki in­san­la­rı bu tu­zak­lar ko­nu­sun­da da­ha ih­ti­yat­lı ol­ma­sı ge­re­kir.”

‘Bulutlar yağmura devam edecek’

Ürdün Üniversitesi İslam Hukuku Profesörü Muhammed Kudat konuşmasında Fethullah Gülen'e övgülerde bulundu. Hizmet hareketinin İslam ve Arap aleminde önderlik sağladığını söyleyen Kudat, “Ürdün’de Türk okulları var. Hizmet ehli insanlar bu okulu yürütüyor. Hizmete düşman olanlar ne kadar çok çalışırsa çalışsın onların ulaşamadığı bulutlar yağmur bırakmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1272 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Habercimiz | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim